Opinie i recenzje

Niewątpliwie dla mnie w KM najbardziej podoba się możliwość nauki poprzez zabawę, wyzwalanie wysokiej motywacji i zaangażowania dzieci,  rozwijanie myślenia krytycznego i kompetencji społecznych dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi TOC. Pakiet dla nauczyciela, szczegółowe scenariusze zajęć oraz karty pracy i zestaw pomocy dla ucznia bardzo ułatwiły pracę i przygotowanie się do zajęć. Bogaty zestaw materiałów pozwalał na zainteresowanie i utrzymanie uwagi uczniów, umożliwiał indywidualizację pracy i dostosowanie zadań oraz form pracy do ich możliwości.

Wizualizacja analizowanego problemu sprzyja specyfice myślenia dzieci. Graficzny układ gałązki dyscyplinuje uczniów w koncentrowaniu się na istotnych szczegółach. Gałązka logiczna pozwala na łączenie słowa z danymi i działaniem matematycznym, czyli wzmocnienie podawanych w zadaniu danych słownym opisem lub rysunkiem. Pozwala to dzieciom poszukiwać wzrokiem obrazu graficznego odpowiedniego do konkretnego fragmentu zadania. Zaczynają one rozumieć przekazywane informacje.

Praca z Gałązką Logiczną spowodowała szybsze kształtowanie umiejętność przewidywania, lepsze zrozumienie zasad naukowych, relacji matematycznych i rozwijanie kreatywnego, logicznego myślenia u naszych uczniów.

Jest to zupełnie inny, nieznany dotąd uczniom, sposób pracy z zadaniem tekstowym. Do pracy z Chmurką wykorzystywaliśmy zadania problemowe, niestandardowe dające możliwość wielu rozwiązań. Głównie chodzi o to, aby dziecko nauczyło się dostrzegać problem matematyczny i potrafiło rozwiązywać go na wiele sposobów. Dziecięca wyobraźnia i elastyczność umysłowa pozwalała na twórcze modyfikowanie treści, a co za tym idzie, wskazywanie innych rozwiązań.

Zadania rozwiązywane za pomocą Chmurki w istotny sposób wpłynęły na rozwój logicznego, krytycznego myślenia u dzieci. Przedstawiając problem / konflikt w sposób graficzny umożliwiamy zobrazowanie myślenia, a więc odróżnienia faktycznych danych w zadaniu (żądań) poprzez ustalenie części istotnych dla stron konfliktu (potrzeby), aż do wspólnego celu pozwalającego na wyprowadzenie wielu słusznych rozwiązań zadania.

—Zastosowanie formy opowiadania matematycznego jest unikalne co wzbudza ciekawość dziecka, intryguje go i pobudza do podjęcia dalszych działań przewidzianych w opracowaniu.

—Podzielenie opracowania na stałe, mniejsze części kończące się „nagrodą” dla dziecka powoduje chęć dalszego wykonywania kolejnych zadań.

Nauka matematyki z wykorzystaniem KM jest efektywniejsza, ponieważ: poprzez formułę baśni/gry przygodowej u uczniów występuje wysoka motywacja, zainteresowanie, zaangażowanie emocjonalne, poczucie sprawstwa (mogę pomóc bohaterom przeżywającym trudności) i bezpieczeństwa (ja też mogę  przeżywać trudności przy rozwiązywaniu zadań); różnorodność sposobów prezentowania rozwiązań pokazuje indywidualne możliwości uczniów; wykorzystanie narzędzi TOC  pozwala rozwijać myślenie matematyczne dzieci. Zastosowanie gałązki logicznej wpływa na większe skupienie na treści zadania i odszukanie danych informacji potrzebnych do rozwiązania. Dzięki chmurce można dokonać analizy sytuacji problemowej, a następnie wskazać wiele rozwiązań jednego zadania. Wykorzystując drzewko ambitnego celu uczniowie uczą się efektywnego planowania i osiągania wyznaczonego celu.

—Opracowanie oparte jest na założeniach matematyki czynnościowej co powoduje, ze uczeń przechodzi od czynności konkretnych, poprzez wyobrażenia do czynności abstrakcyjnych.

Występujące w nim sytuacje problemowe kształtują u dziecka matematyczne myślenie, Spotkania pozwalają na twórcze doświadczanie oraz podejście konstruktywistyczne. Wszystko to wpływa na zaangażowane i aktywność dziecka.

—Opracowanie stawia nauczyciela w roli moderatora sytuacji dydaktycznej co daje uczniowi przestrzeń do własnej edukacji. Wiele zadań zaprojektowano w taki sposób aby dzieci mogły obserwować swoją pracę, uczyć się od siebie, samodzielnie dostrzegać błędy i na bieżąco je korygować.

 

Korzyści ze stosowania

Dla uczniów:

 • —Rozwinięcie kompetencji matematycznych
 • —Poznanie narzędzi TOC rozwijających myślenie krytyczne i możliwość ich wykorzystywania w dalszej nauce różnych przedmiotów (np. przyroda, historia, język polski czy języki obce)
 • —Większa samodzielność w rozwiązywaniu zadań matematycznych
 • —Usprawnienie techniki rachunkowej
 • —Zastosowanie umiejętności praktycznych w różnych sytuacjach zadaniowych (obliczenia pieniężne, zegarowe, jednostki miary, itd.)
 • —Rozwinięcie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
 • —Zainteresowanie nauką matematyki poprzez niebanalne, intrygujące i pobudzające do myślenia zadania
 • —Rozwinięcie kompetencji społecznych: praca w grupie, porozumiewanie się, rozpoznawanie uczuć i emocji, kształtowanie empatii.
 • —Umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, zachęcenie do szukania niekonwencjonalnych pomysłów.
 • —Pozytywna samoocena – cykl zajęć w formie edukacyjnej przygody zakończonej sukcesem dzięki zaangażowaniu każdego ucznia i osiągnięciu celu postawionego na początku – Uratowanie Układu Gwiezdnych Planet

Dla nauczyciela:

 • —Poczucie bezpieczeństwa w okresie uczenia się wykorzystywania narzędzi TOC w edukacji dzięki bogatej obudowie metodycznej – szczegółowe scenariusze, zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela i dla ucznia
 • —Możliwość przekonania dzieci, że matematyka nie musi być trudna
 • —Satysfakcja spowodowana aktywną postawą uczniów i ich motywacją do pracy
 • —Nauka przez zabawę
 • —Zaangażowanie emocjonalne uczniów umożliwiające efektywne uczenie się
 • —Nabycie biegłości w stosowaniu narzędzi TOC i możliwość ich stosowania na innych zajęciach

 

—Jedną z przyczyn występowania trudności w uczeniu się matematyki jest brak dojrzałości emocjonalnej u dzieci i brak gotowości do podejmowania wysiłku intelektualnego przy rozwiązywaniu zadań. Przy pierwszych niepowodzeniach edukacyjnych łatwo o wycofanie i poczucie bezradności, skąd tylko o krok do postawy: nie potrafię, nie dam rady, to za trudne dla mnie. Szczególnie gdy zadania matematyczne nie są zbyt porywające, nie rozbudzają wyobraźni i emocji dziecka czy też są zbyt monotonne. Kuferek Matematyczny pozwala uniknąć tego niebezpieczeństwa. Zaangażowanie emocji, ciekawa fabuła, element przygody, motywatory w postaci naklejek, eneksonów, zdobywanie haseł, rozwiązywanie szyfrów, podróżowanie po nieznanych planetach- wszystko to pozwala na utrzymanie ciekawości poznawczej i efektywne uczenie się matematyki. Zastosowanie narzędzi TOC rozwija różne kompetencje: myślenie logiczne i myślenie krytyczne, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, uwzględnianie różnych rozwiązań, planowanie i osiąganie wyznaczonych celów. Umiejętności te przydatne w dalszej edukacji, w dorosłym życiu pozwolą przyjąć twórczą, kreatywną postawę człowieka, który jest gotowy na wyzwania XXI wieku.