Efekty

 

Dzięki CHMURCE dzieci:

 • Uczą się nazywać, a następnie odróżniać żądania od potrzeb. Rozumieją, że za każdym żądaniem kryje się jakaś potrzeba, wystarczy ją tylko nazwać
 • Uczą się zauważać, że każdy człowiek do czegoś dąży i że z każdym – nawet z tym, z kim jesteśmy aktualnie skłóceni – możemy znaleźć wspólny cel. Dzieci widzą również, że każdą sytuację problemową można spokojnie przeanalizować, dostrzec inną perspektywę problemu, spojrzeć na nią z punktu widzenia drugiej osoby
 • Uczą się, że istnieją dwa rodzaje konfliktów – wewnętrzny i zewnętrzny. Umieją je odróżnić, wyjaśnić różnicę. Dostrzegają także, że każdy ma jakieś obowiązki do wykonania i przyjemności, z których najchętniej korzysta
 • Uczą się, że konflikty są wszechobecne w życiu. Dotyczą zarówno sytuacji przedszkolnych, szkolnych jak i domowych. Dostrzegają jednak, że w każdej konfliktowej sytuacji można znaleźć rozwiązanie
 • Uczą się tego, że warunkiem wyjścia z konfliktu i znalezienia rozwiązania jest wspólna rozmowa. Dostrzegają, że rozwiązanie znajdujemy tylko wychodząc od etapu potrzeb. Dzieci widzą również, że każdy problem ma kilka rozwiązań!
 • W domu  będą sprawiedliwie rozwiązywały konflikty, dostrzegały i rozumiały punkt widzenia innych osób.

 

 

Dzięki DRZEWKU AMBITNEGO CELU dzieci:

 • Uczą się określać własne cele
 • Planują w  odpowiedzialny i konsekwentnie  realizują zamierzenia
 • Uczą się dostrzegania, nazywania i akceptowania przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie wyznaczonych celów
 • Uczą się analizować  działania zakończone sukcesem i wyciągać właściwe wnioski z działań zakończonych porażkę
 • Kreatywnie poszukują sposobów pokonywania trudności
 • W domu dzieci będą bardziej odpowiedzialne i lepiej zaplanują swój dzień.

 

 

Dzięki GAŁĘZI LOGICZNEJ dzieci:

 • Dostrzegają związki przyczynowo-skutkowe występujące między postępowaniem, a jego konsekwencjami
 • Mogą samodzielnie przewidzieć skutki swojego postępowania, a w konsekwencji zmieniać je
 • Potrafią przenieść problem omawiany na zajęciach na sytuacje ogólne i osobiste
 • W domu będą rozumiały konsekwencje swojego i chętniej wyeliminują niepożądane zachowanie.